วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เพชรบูรณ์มุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยเอดส์


พญ.เบญจวรรณ ละลึก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักโรคเอดส์ วัณโรด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความเท่าเทียมกัน จึงได้มีการพัฒนาคู่มือมาตรฐานการจัดบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สำหรับโรงพยาบาลขึ้น เพื่อเร่งยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมทางด้านทรัพยากร เครื่องมือ เทคโนโลยี และบุคคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการทำงาน โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัด 9 ด้าน 35 ตัวชี้วัด


เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการจัดให้บริการดูแลรักษาของสถานบริการสาธารณสุขในประเทศไทยมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมาก จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม แต่เนื่องจากสถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งยังมีความแตกต่างในการให้บริการตามศักยภาพและโอกาสการพัฒนา ดังนั้นเพื่อประกันว่าผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์และผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการบริการที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม สำนักโรคเอดส์ วัณโรด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก จึงได้จัดสุ่มทดลองประเมินผลการใช้คู่มือมาตรฐานการจัดบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สำหรับโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2554 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลเขาค้อ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินลักษณะการบริการและคุณภาพการจัดบริการด้านการดูแลรักษาเอดส์ รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ผลงานและปัญหาด้านคุณภาพบริการของโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง เน้นการมีส่วนร่วมโดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง แล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาระบบและคุณภาพการจัดบริการด้านเอดส์ของโรงพยาบาลระดับต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเผยแพร่ส่งเสริมการใช้คู่มือมาตรฐานการจัดบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ให้กับโรงพยาบาลที่สมัครใจได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติพัฒนามาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าจะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพต่อไป


ข้อความหลัก “ ไม่ใช้เข็มร่วมกัน สวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง หยุดยั้งโรคเอดส์ ”

กรมควบคุมโรค ห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่มา http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_08_03_eva.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น